Reklamace reklamační řád eshopu

Reklamační řád

Dřevěný svět hraček - Jiří Moudřich, Prusíkova 2492/13, 155 00 Praha 5, IČ: 87694115

Úvodní ustanovení
 • Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Jiří Moudřich, Prusíkova 2492/13, 155 00 Praha 5, IČ: 87694115
 • Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

I.
 • Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
 • U zboží prokazuje kupující původ zboží paragonem (fakturou, dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad po dobu záruční lhůty uschovat.

II.
 • Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. (Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem zákazníkovi.)
 • Kupující je povinen prohlédnout zboží tak, aby mohl zjistit veškeré zjevné vady.

III.
 • Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.
 • Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na paragonu, faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.
 • Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně nebo osobně na adrese prodávajícího.

IV.
Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky:
 • výměnu kus za kus zboží
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • v hodnotě vráceného zboží vybrat jiné

V.
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě odstoupení od smlouvy je třeba dodržet dále uvedený postup:
 • zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že kupující žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím.
 • Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na korespondenční adresu Dřevěný svět hraček, Jiří Moudřich, Prusíkova 2492/13, Praha 5,155 00 a to tak, že zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s kopii dokladu o koupi.
 • Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a pojištěné. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu převodem na účet a to nejpozději do 45 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Náklady na doručení zboží zpět nese zákazník.

VI.
K reklamaci je nutné ve všech případech předložit paragon (fakturu či dodací list). doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

VII.
V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

VIII.
 • Kupující při uplatňování reklamace sepíše reklamační list a odešle e-mailem na: obchod@drevenysvethracek.cz, nebo poštou na adresu prodejce.
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.
 • Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

IX.
Záruka zaniká v následujících případech:
 • nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná
 • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží
 • nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi
Záruka se nevztahuje na:
 • škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením
 • vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou
 • poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • na spotřební materiál

X.
Reklamace se vyřizují na adrese prodávajícího, tj.: Jiří Moudřich, Prusíkova 2492/13, 155 00 Praha 5, IČ: 87694115

Závěrečná ustanovení
 • Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele
 • Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.června 2008.

  Prodejna

Vítejte v našem internetovém obchůdku nejen s dřevěnými hračkami. Přejeme Vám příjemný nákup a pamatujte, že KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ.

  Novinky E-shopu
 • INTERNETOVÉ OBJEDNÁVKY !!!
  Dopravné od 89,- Kč.
  Objednávky zasíláme Zásilkovnou. Široký výběr výdejních míst po celé ČR a SR.
  Rychlý kontakt
  Dřevěný svět hraček

+420 606 121 833
 
  www.drevenysvethracek.cz